Niektóre określenia stosowane w przepisach BHP

Informując o tak zwanej „osłonie” rozumie się przez to element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego. Chodzi między innymi o różnego rodzaju elementy, w które koniecznie muszą być wyposażone określone maszyny i urządzenia, a jeśli te się zużyją, to wymagane jest ich uzupełnienie, gdyż niedopełnienie tego, może być groźne w skutkach dla życia i zdrowia człowieka.
Jeśli chodzi o „pomieszczenia higienicznosanitarne” to dotyczy ono wszystkich pomieszczeń, takich jak: szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. W takich pomieszczeniach niezwykle istotne jest zachowywanie czystości oraz przestrzeganie pewnych zasad higieny, które to dotyczą wszystkich mających tam dostęp bezwzględnie.