Pomieszczenia przeznaczone do pracy i inne

Jeśli chodzi o pomieszczenia przeznaczone do pracy, to można je podzielić ze względu na różne kryteria na przykład łączny czas przebywania w nich pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej. I tak jeśli, jest on krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku, to takie pomieszczenie nie jest kwalifikowane, jaki pomieszczenie przeznaczone do pracy. Gdyż w takich miejscach, gdzie mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników. A w celu ich obsługi, nie ma możliwości zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego uwzględniania organizacji pracy. W takich miejscach należy zadbać o szczególne zachowanie ostrożności, a nawet spowodować, aby mogły tam przebywać jedynie osoby z odpowiednimi uprawieniami technicznymi. W celu minimalizacji ryzyka powstania niebezpieczeństwa wypadku.

Related Posts

 • 60
  Miejsce do pracyMając na uwadze "pomieszczenie pracy" to oznacza ono pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za nie miejsc, które są przeznaczone jedynie na pobyt pracowników. Bo te stanowią pomieszczenia higienicznosanitarne. W pomieszczeniu pracy powinna panować atmosfera pracy, ale jeśli maszyny i urządzenia pracują zbyt…
  Tags: pracy, pracowników, przeznaczone, praca, to, pomieszczenie, czynności, takich, niebezpieczeństwa, spowodować
 • 46
  Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń w pracy?Przepisy BHP jasno określają minimalną wysokość pomieszczeń w zakładach pracy. Jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, musi wynosić ona przynajmniej 3 metry w świetle. 3,3 metra w świetle, powinna wynosić wysokość, jeśli w pomieszczeniu, prowadzone są prace powodujące występowanie czynników dla zdrowia. Jeśli pomieszczenia są niższe niż…
  Tags: pomieszczenia, pracy, pomieszczeń
 • 41
  Skrócony tydzień pracy, a kiedy wymiar czasu pracy?Na pisemny wniosek pracownika, o ile zajdzie taka potrzeba, przesłanki, a także możliwość ze względu na charakter wykonywanych obowiązków. Może być do zastosowany system skróconego tygodnia pracy w taki sposób, że zamiast pięciu dni, pracownik będzie pracował na przykład przez cztery. Jednak zamiast w systemie ośmiu godzin przez pięć dni…
  Tags: pracy, przykład, praca, czas
 • 35
  Pomieszczenia pracy stałejOkreślenie "pomieszczenie stałej pracy" odnosi się do pomieszczenia pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. Czyli wszystkie te miejsca, w których zatrudniony na umowę o prace przebywa i pracuje łącznie powyżej 4 godzin. A przez określenie "pomieszczeniu czasowej pracy" rozumie pomieszczenie…
  Tags: pracy, to, praca, pomieszczenie
 • 32
  Środki ochrony indywidualnej cz. IMając na myśli "środki ochrony indywidualnej" rozumie się przez nie wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika. Które są stosowane w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. A te mogą się wiązać z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. Takich jak praca z urządzeniami elektrycznymi…
  Tags: ochrony, indywidualnej, celu, pracy, środków, przeznaczone, praca, roboczej, porządku, takich
 • 30
  Indywidualny czas pracy pracownikaJeśli zajdzie taka potrzeba, to na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy. Istnieją szczególne przypadki, kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek. I tak w przypadku, kiedy taki wniosek składany jest przez pracownika, który jest rodzica dziecka w fazie prenatalnej, albo w przypadku ciąży powikłanej. Wniosek…
  Tags: pracy, względu, specjalnego, ze, szczególne, czas, to